I welcome you to one of my

Events

Proud of these

Publications

Upcoming

Expositions

June 30, 2023 until July 9, 2023

PRO­TO INNO­VA­TION DAY 2023 STAAT IN HET TEKEN VAN VERANDERING

Het sys­teem waarin wij jaren­lang geleefd hebben piept en kraakt, veran­dert en komt in beweg­ing. Moet in beweg­ing komen. De grond onder onze voeten blijkt niet meer zo vast als we alti­jd dacht­en. De PRO­TO Inno­va­tion Day, voorheen bek­end onder de naam PRO­TO Ken­n­is­fes­ti­val, staat daarom dit jaar in het teken van het stim­uleren en ver­snellen van veran­der­ing. Veran­der­ing bin­nen de koers van je eigen organ­isatie, veran­der­ing in je werk­wi­jze, gedragsveran­der­ing bin­nen je team en van het individu.

Veran­deren is uitda­gend en soms ook ron­duit beangsti­gend, tegelijk­er­ti­jd biedt de huidi­ge sit­u­atie ook een inspir­erende kans om het roer om te gooien. Wan­neer we de noodza­ak van veran­der­ing zien en accepteren ontstaat er ruimte voor nieuwe groei, andere groei.

Met de hulp van inno­vatie, design en ook kun­st kun­nen we nieuwe per­spec­tieven ont­dekken en ons ver­beeld­ingsver­mo­gen inzetten om oplossin­gen te bedenken voor uitdagin­gen die we tegenkomen.

Tij­dens PRO­TO Inno­va­tion Day bezoek je inspir­erende lezin­gen van dé change­mak­ers van van­daag, neem je deel aan uitda­gende work­shops die jou con­creet helpen op weg naar veran­der­ing en ont­dek je state of the art tech­nol­o­gis­che en duurzame ontwik­kelin­gen van jonge start-ups en vooro­plopende bedri­jven uit de regio. Ook kun je de PRO­TO Expo bezoeken waarin afs­tudeerders en geves­tigde ontwer­pers en kun­ste­naars hun werk pre­sen­teren aan de wereld.

KijK! 2020 #7
Theme: the market
KijK! 2021 #8
Theme: the greenhouse
KijK! 2022 #9
Theme: abstract
KijK! 2023 #10
Theme: looking slowly
Interesting

Inspiration

I am always looking for inspiration and I find the following photographers and sites very inspiring:

Scroll to Top